Smokey Topaz Bracelet

Balloon Briolette Smokey Topaz Bracelet

32.8 ct tw Smokey Topaz, Length 7.25 Inches

$399.00

To Purchase 919-929-7128